Publicat la 2020-11-12

Moldova Nouă

Informația care TE PRIVEȘTE

JURISTUL CU SOLUȚII: Cum are loc schimbarea destinației terenului

3 min read

Fiind o țară preponderent agrară, cel puțin pe hârtie și în declarații, oricum cetățenii Republicii Moldova, sunt interesați de schimbările destinației terenurilor pe care le dețin în proprietate, fie pentru necesități personale, fie în scop de afaceri.

Iată de ce informarea minimă pe acest segment poate fi realizăt prin regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri, dar nu trebuie să se uite și de Codul Funciar.

În acest sens, urmează a se reține următoarele aspecte:

  1. Trecerea terenurilor dintr-o categorie de destinaţie în alta se efectuează prin hotărîre de Guvern sau decizie a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, conform competenţelor stabilite în art. 8, 9, 10 şi 71 din Codul funciar.
  2. În cazul propunerii de amplasare a obiectului pe terenurile agricole de calitate superioară (terenurile situate pe cumpăna apelor şi pe versanţi cu panta de pînă la 3 grade, precum şi terenurile cu gradul de evaluare a fertilităţii naturale de peste 60, terenurile irigate, loturile experimentale, terenurile instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi de învăţămînt), pe terenurile silvice de calitate superioară, pe terenurile ocupate de parcuri naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri arheologice şi istorice sau, dacă, prin alte legi, nu se permite schimbarea destinaţiei, primarul unităţii administrativ-teritoriale (autoritatea administrativă centrală) informează, în scris, solicitantul despre imposibilitatea acceptării propunerii de schimbare a destinaţiei terenurilor, cu excepţia cazurilor în care schimbarea destinaţiei terenurilor agricole de calitate superioară este solicitată pentru necesităţile statului sau ale comunităţii (construcţia obiectivelor liniare: drumuri, linii de comunicaţii electronice şi de transport electric, conducte, construcţia obiectivelor de exploatare minieră a petrolului şi gazelor şi a obiectivelor de producţie necesare pentru exploatarea acestora).
  3. Terenurile cu destinaţie agricolă atribuite în proprietate ca loturi de pe lîngă casă (grădini), amplasate adiacent hotarelor intravilanului, se includ în hotarele intravilanului localităţii în modul stabilit de legislaţie, cu trecerea în categoria terenurilor din intravilanul localităţii.
  4. Pentru terenurile agricole proprietate privată, pe baza materialelor prevăzute la pct. 27 alin. 2) din prezentul Regulament, autoritatea executivă a unităţii administrativ-teritoriale prezintă consiliului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi pe al cărei teritoriu se află terenul spre aprobare decizia privind schimbarea destinaţiei terenurilor agricole.
  5. Deţinătorii de terenuri interesaţi de schimbarea categoriei de destinaţie a terenurilor:

2) la demers se anexează:

a) copia de pe buletinul de identitate (pentru persoana fizică) sau copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei şi copia de pe extrasul din Registrul de stat (pentru persoanele juridice);

b) extrasul din Registrul bunurilor imobile; 

c) planul cadastral al terenului;

d) schema de amplasare a imobilului şi a reţelelor edilitare, avizată de către arhitectul-şef, organele supravegherii de stat (Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, serviciul de salvatori și pompieri atestați), Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări „Urbanproiect” (pentru toate localităţile, cu excepţia mun. Chişinău), Institutul Municipal de Proiectări  „Chişinău proiect” (pentru mun. Chişinău), cu excepţia schimbării destinaţiei terenurilor agricole şi silvice pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile şi, după caz, acordul de mediu, emis de către autoritatea competentă în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

E de menționat faptul că, am arătat doar un exemplu, ce ține de schimbarea destinației agricole proprietate privată, sigur că, pentru celelalte tipuri, procedurile variază, cît ține de: amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii, a turismului rural, cele silvice etc.

Totodată mai mulți proprietari de terenuri agricole pot utiliza amplasarea pe aceste terenuri structuri de primire turistică, din categoria pensiunilor agroturistice, fără schimbarea destinației terenurilor respective.

Doar prin informare corectă și obiectivă, vom putea aduce schimbările pozitive în societate.

***Material realizat în parteneriat cu Centrul de Analiză, Cercetare și Consultanță Juridică JUSTSTUDIUMANIMA (www.jsa.md)

Moldova9.com - produs realizat de A.O."Academia de Creație și Inovații Mediatice"
© 2017 Moldova9.com. Toate drepturile rezervate.