JURISTUL CU SOLUȚII! Dorești pământ, vrei să cumperi ? Atunci, trebuie să știi asta…

teren-de-vanzare.jpg

Preţul normativ al pământului constituie o măsură de estimare a  valorii lui şi este echivalent cu potenţialul natural şi economic al acestuia, exprimat în valută naţională.

COMPENSAȚII: 

Dacă terenurile pe care le dețineți au fost scoase din  categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, precum şi din circuitul agricol şi atribuirea  lor la alte categorii  de terenuri se efectuează în scopul obţinerii de mijloace pentru finanţarea programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor, precum şi pentru  efectuarea  altor lucrări  de  îmbunătăţire  a  calităţii  solurilor  şi  de  ţinere  a cadastrului funciar, atunci urmează să fiți compensați pentru aceasta, astfel că, potrivit art.5 din legea 302, prevede că: mărimea tarifelor de compensare a pierderilor ocazionate de exluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinație agricolă și ale fondului silvic, preecum și din circuitul agricol, și atribuirea lor la alte categorii de terenuri este echivalentă cu mărimea venitului nerealizat de pe terenul respectiv pe un termen de 99 ani.

Pentru mai multe detalii urmează să consulți: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=310873

VÂNZAREA-CUMPĂRAREA LOTURILOR DE PĂMÂNT DE PE LÂNGĂ CASĂ ŞI A TERENURILOR AFLATE ÎN FOLOSINŢA ÎNTOVĂRĂŞIRILOR POMICOLE:

Lotul de pământ de pe lângă casă constituie terenul ocupat de casă şi anexele gospodăreşti, terenul pentru deservirea lor, precum şi terenurile  grădinilor din intervilanul localităţii, atribuite cetăţenilor conform legislaţiei în vigoare. Proprietar al lotului de pământ de pe lângă casă este persoana fizică, care a primit teren conform legislaţiei în vigoare şi are titlul de proprietate. Proprietarul lotului de pământ de pe lângă casă are dreptul de a-l vinde, inclusiv prin licitaţie, la preţ liber, atât persoanelor fizice şi juridice, cât şi statului. Nu poate fi vândut-cumpărat lotul de pământ de pe lângă casă aflat în folosinţa temporară a cetăţenilor, precum şi terenurile supra normă, prevăzute de legislaţie. Pentru a dobândi drepturile   de proprietar şi de vânzare-cumpărare a terenurilor aflate în folosinţa întovărăşirilor pomicole, membrii acestora sunt obligaţi să cumpere terenurile respective de la stat.

Pentru mai multe detalii urmează să consulți: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=10771

LEGALIZAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA LOTULUI POMICOL ŞI VâNZAREA-CUMPĂRAREA LUI    

Primăriile oraşului şi satului pe al căror teritoriu se află întovărăşirea pomicolă, examinează cererea cetăţeanului Republicii Moldova  –  membru al întovărăşirii, privind dorinţa acestuia de a primi lot pomicol cu titlu de proprietate, precum şi avizul conducerii întovărăşirii pomicole şi adoptă o hotărâre privind vânzarea-cumpărarea lotului pomicol, legalizând astfel dreptul de proprietate asupra pământului. În caz de refuz privind vânzarea lotului pomicol hotărârea autorităţii administraţiei publice locale poate fi atacată în instanţa judecătorească în modul stabilit. Suprafaţa loturilor pomicole, aflate în proprietate privată, se exclude din suprafaţa terenurilor întovărăşirilor pomicole. Aceste loturi sunt trecute în registrele cadastrale speciale ale primăriilor, iar deţinătorii lor poartă răspundere personală în faţa legii în calitate de proprietari ai pământului. Proprietarul are dreptul de a-şi vinde lotul pomicol, la preţ liber, inclusiv prin licitaţie, altui cetăţean al Republicii  Moldova sau statului.

Pentru mai multe detalii urmează să consulți: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

VÂNZAREA-CUMPĂRAREA TERENURILOR DESTINATE CONSTRUCŢIILOR ÎN MUNICIPII, ORAŞE ŞI SATE    

Terenurile destinate construcţiilor în municipii,oraşe şi sate constituie terenurile pe care sunt amplasate construcţiile şi amenajările şi cele pe care urmează să fie construite case, clădiri de menire social-culturală, industrială şi cu alte destinaţii.

Persoanele  fizice şi juridice din Republica Moldova şi investitorii străini au dreptul de a cumpăra de la stat şi respectiv de a vinde terenurile destinate construcţiilor în municipii, oraşe şi sate şi terenurile pentru deservirea lor cu excepţia terenurilor care se atribuie pentru construcția de case individuale și pentru grădini, conform legislației în vigoare.

Pentru mai multe detalii urmează să consulți: https://jsa.md/2016/10/19/consultatiile-juridice-gratuite-juststudiumanima-apeleaza/

***Material realizat în parteneriat cu Centrul de Analiză, Cercetare și Consultanță Juridică JUSTSTUDIUMANIMA (www.jsa.md)

Top